Đá bào thạch sợi

Đậu Đỏ + Đậu Xanh + Thạch Sợi + Trân Châu + Viên khoai dẻo

Category: