TOP 10

Đá Bào Matcha

Đậu Đỏ + Viên Khoai Dẻo Mini + Trân châu + Thạch Matcha + Viên Kem Matcha