Herbal Jelly No.1
Hạt Sen + Đậu Xanh + Boba
Herbal Jelly No.2
Ý Dĩ + Khoai Lang + Boba
Herbal Jelly No.3
Đậu Đỏ + Đậu Phộng + Boba
Herbal Jelly No.4
Đậu Đỏ + Khoai Môn + Boba
Herbal Jelly No.5
Các loại Thạch + Boba
Herbal Jelly Đặc Biệt Meet Fresh
_